BACHOVKY – PERUTNÍK

Loading

Perutník močiarny – WATER VIOLET – je spojený s duševnými kvalitami pokory a múdrosti. V negatívnom stave nejedná človek tak múdro, ako by mohol, ale uchyľuje sa do ústrania v rezervovanej hrdosti.

U perutníka sa jedná o ďaleksiahle transformovaný stav. Negatívne rysy sa objavujú väčšinou v spojení s pozitívnym potenciálom, iba ako dočasné vykoľajenie.

Vzhľad perutníka veľmi dobre reprodukuje vnútornú energiu jeho podstaty – nežný, ale vzpriamený. Pritom tá časť, ktorá dáva rastline stabilitu, jej ďaleko rozvetvené listy, zostávajú pod hladinou.

Ľudia so silnými rysmi perutníka majú svoju vysokovyvinutú osobnosť väčšinou pevne v rukách. Ich vystupovanie má nádych nevnucujúcej sa prevahy a kľudnej suverenity. V očiach okolia sú často nevďační a nedotknuteľní. Sú iní, ako ostatní ľudia. Pohybujú sa s pôvabnou dôstojnosťou nezvučne priestorom ako ušľachtilá siamská mačka a idú si neovplyvnení vlastnou cestou. Kto z nás by si pri pohľadu na takú bytosť mimovoľne nepomyslel: „Takým by mal človek byť.“ Ale tieto charaktery majú aj pri svojej nadpriemernej schopnosti a individualite špecifické ťažkosti.

Napríklad mnohými obdivovaná učiteľka jógy zo starej dôstojníckej rodiny sa niekedy cíti napriek svojej suverenite a dôstojnosti izolovaná od svojich blížnych. V takých dňoch pre ňu nie je ľahké zostúpiť z vnútorného stupienku, na ktorý je jej žiaci ostavili, a nezaujato sa k nim priblížiť. Pretože prepiatá citová prívetivosť nie je jej silnou stránkou a jej priazeň prýšti skôr z duchovných prameňov, niekedy nevie, ako ďaleko môže vnútorne ísť, tak sa drží späť. Hoci je veľmi ťažké zblížiť sa s týmito ľuďmi, ich rada je vyhľadávaná a často sú pre druhých duševným „smetiakom“.

Ak sa energetická záťaž spôsobená inými ľuďmi stane prisilnou, môže sa stať, že tieto charaktery s vnútorným potriasaním hlavou konštatujú, že sú asi naozaj niečo zvláštne, v svojej dedičnej chybe prepadnú hrdosti a nafúkanosti a stiahnu sa do svojho panciera. Tam ich nikto nesmie rušiť. Rovnako, ako sa zásadne nemiešajú do záležitostí iných, odmietajú aj u seba, dokonca aj keď sú chorí, vmiešavanie inej strany. Svoje problémy si vybavujú radšej sami so sebou. A pretože chcú zachovať svoj postoj aj keď sú sami, blokujú mnoho energie, čo môže dlhodobo viesť k napätiu na chrbáte, na šiji alebo v kĺboch.

Ľudia so silnými rysmi perutníka sú veľmi vážení ako predstavení. Nielen pre svoju svedomitú pracovitosť, ale predovšetkým pre schopnosť stáť v emocionálnom príboji svojich spolupracovníkov ako akási kľudná, objektívna skala. Takmer vždy stoja nad vecou, ale radšej pracujú a jednajú pokojne a taktne v pozadí. Jedine im je zaťažko robiť tvrdé rozhodnutia, pretože vždy majú na mysli situáciu všetkých. Šéf tohto typu v protiklade k viniču by nikdy svojho zamestnanca do ničoho nenútil. A keď svojimi požiadavkami s ním dlhšie nič nezmôže, vnútorne sa od neho odtiahne.

Človek v negatívnom stave si vo svojom pancieri nijako nepomôže, pretože sa izoluje od živej energetickej výmeny, bez ktorej nemôže žiť ani ten najväčší suverén. Osobnosť vo vzťahu k okoliu aj k sebe samej ustrnie. V tomto momente sa mylne odvrátila od vedenia vyšším Ja a nechce vidieť, že jej dôstojnosť a zvláštnosť sú zároveň jej povinnosťou.

Miesto, aby sa od ľudí svojou odlišnosťou dištancovala, mala by vedomou alebo nevedomou výmenou energie svoje hodnoty skôr predávať a byť svojou dôstojnosťou inšpirujúcim vzorom.

Byť príkladom je vynikajúci rys týchto ľudí v pozitívnom stave. Sú pre svoje okolie ostrovom pokoja, mieru a dôvery. Kráčajú životom s prívetivým pôvabom a s vnútornou dôstojnosťou.

Učitelia a tí, ktorí sú povolaním liečitelia, sú často typy perutníka. Ak má ošetrujúci človek prechodne pocit, že nemôže k svojim pacientom nájsť kontakt alebo náhle pocíti potrebu úplne sa stiahnúť, mal by užívať perutník.

V jednom zaujímavom prípade sa symbolicky vytvoril ekzém na pravej ruke. Je to ruka, ktorou človek zasahuje do okolia.


KĽÚČOVÉ SYMPTÓMY
Občas vnútorná rezervovanosť, hrdé stiahnutie sa do ústrania, pocit izolovanej prevahy


SYMPTÓMY V BLOKOVANOM STAVE
sa prejavujú takmer vždy v súvislosti s transformovaným potenciálom
– človek sa niekedy v svojej prevahe cíti izolovaný a „vylúčený“
– niekedy jedná povýšene alebo pyšne
– nestrpí, aby sa iní miešali do jeho záležitostí
– všetko si vybavuje sám, nezaťažuje druhých svojimi ťažkosťami
– pretože je vnútorne na dištanc, ostatní ho majú za nafúkaného, nadradeného alebo arogantného
– iba ťažko si vytvára úprimný prístup k ostatným ľuďom
– chcel by zostúpiť zo svojho vnútorného piedestálu, ale nevie ako
– niekedy nevie, ako ďaleko má v určitej situácii ísť a v prípade pochybností sa drží bokom
– chcel by sa odtiahnuť od všetkého – môj dom, môj hrad
– druhí sa mu len ťažko môžu priblížiť a vojsť s ním do blízkeho osobného kontaktu
– vyhýba sa emocionálne vedeným hádkam, pretože ho vyčerpávajú
– je vyhľadávaný pre svoje rady, často slúži ako „duševný smetiak“
– nevie sa dobre uvoľniť
– zriedka plače, snaží sa o vnútornú pevnosť


POTENCIÁL V TRANSFORMOVANOM STAVE
– láskavý, jemný, s taktnou zdržanlivosťou
– vnútorne nezávislý, vyrovnaný, skôr pokojný
– schopný, kompetentný, k druhým často v prevahe
– dobré sebavedomie, človek vie, kto je
– vie so sebou dobre zaobchádzať, je rád sám
– svoj život zvláda po všetkých stránkach dobre
– pohybuje sa ticho, nevtieravo, pôvabne
– tolerantný postoj „ži a nechaj žiť“
– nikdy nezasahuje, ani keď vidí veci úplne inak
– väčšinou stojí nad vecou ako skala v príboji
– pracuje suverénne a svedomite, najradšej v pozadí
– je pre druhých vzorom vyrovnaného a vnútorne nezávislého človeka
– koná v pokore, láske a múdrosti
– vie okolo seba vytvoriť atmosféru pokoja, dôvery, uvoľnenia
– ide životom pôvabne s vnútornou dôstojnosťou


DOPORUČENÉ POMOCNÉ PRAKTIKY
– celkom vedome trénovať naladenie na vyššie Ja každého, s kým sa človek dostane do styku
– pestovať hobby spojené so zemou
– podnety k pozitívnemu programovaniu
„Podieľam sa a zúčastňujem sa“
„Ja potrebujem svet a svet potrebuje mňa“
„Som otvorený“
„Konám s láskou, pokorne a múdro“

Zdroj: Scheffer, M.: Bachova květová terapie. Teorie a praxe. Pragma 1994
Preklad a úprava: Stanka Miková
Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hottonia_palustris_(Primulaceae)_(Water_Violet)_-_(flowering),_Groesbeek,_the_Netherlands.jpg