BACHOVKY – ZEMEŽLČ

Loading

Zemežlč – CENTAURY – je spojená s duševnými kvalitami sebaurčenia a sebauskutočnenia. V negatívnom stave je porušený vzťah k vlastnej vôli.

Deti so silným rysom zemežlče sú často tzv. jednoduché deti, ochotné, poddajné, úslužné. Chvála a káranie na ne dobre fungujú. Rodičom nerobia žiadne problémy, snáď okrem toho, že sa ľahko nechajú využívať kamarátmi, alebo sa v triede z nepochopiteľných dôvodov stanú obeťou bitky. Ako dospelí sa často dostanú pod vplyv silnej osobnosti, ktorá využíva ich vrodenú ochotu k vlastným účelom. Najstaršia dcéra, ktorá sa nikdy nevydala, pretože roky opatrovala svoju bezmocnú reumatickú maminku, to je prípad pre zemežlč. Rovnako syn, ktorý chcel byť učiteľom, ale na žiadosť otca prevzal rodinnú firmu, pretože otec mieni, že biznis má ostať v rodine. Z generácie našich prarodičov ide o prípad bledej, bez odpočinku pracujúcej slúžky, ktorá sa úplne vzdala svojho osudu v prospech svojho panstva. Alebo ono staré faktótum firmy, z ktorého sa stal gestami, myslením aj slovami riaditeľ. Zemežlč je dobrá aj pre manželku, ktorá svojmu manželovi, predtým rozmaznanému mamičkinému synáčikovi, číta v očiach každé prianie, nakoľko nesprávne pochopila čo je láska a svojmu mužovi otrocky podriadila svoje potreby.

Ľudia v tomto stave často hovoria s bezmocným pokrčením ramien: „Veď hej, ale ja mu neviem odoprieť žiadne prianie“, alebo „No dobre, ale keď ja neviem povedať nie“. Ostatní ľudia len potriasajú hlavou v údive, ako sa tento typ sám deklasifikuje na duševnú rohožku.

Títo ľudia sa síce sťažujú, že sú unavení a prepracovaní, pretože si svojou ochotou pomáhať naložili viac, ako vedia uniesť, ale inak svojim stavom netrpia. Vlastne ho ani v celom rozsahu nevidia, a ani si nevšimnú, že samou úslužnosťou voči ostatným zmeškávajú svoju vlastnú životnú úlohu. Motívom pre ich ochotu pomáhať nie je nič iné, iba túžba po uznaní a sebapotvrdení.

V negatívnom stave sú veľkolepé ľudské ctnosti ako pomoc, služba a oddanosť negatívne skreslené. V tomto nedorozumení sa človek nekriticky, ako malé dieťa podriaďuje inému človeku a jeho ľudským slabostiam, namiesto, aby svojou dušou slúžil vyšším princípom.

Aby človek vôbec mohol týmto vyšším princípom slúžiť, musí rozvinúť svoju osobnosť a individualitu do tej miery, aby sa stala nástrojom jeho duše.

Na to je potrebné vedieť, že osobnosť je vybudovaná a držaná pohromade a udržiavaná len vlastnou vôľou. Obmedzenie osobnosti, ktoré je u ostatných negatívnych stavov príliš silné, je v tomto stave príliš slabé.

Niektorí praktici označujú zemežlč ako najsenzitívnejšiu zo všetkých 38 duševných stavov. Ľudia, u ktorých sa prejavia psychicky mediálne schopnosti na počiatku takmer vždy prepadnú tomuto stavu. Potom začne prevládať nerovnováha, pretože psychické schopnosti sú dočasne viac vyvinuté ako vôľa. V tomto stave je človek krajne citlivý, obzvlášť voči disharmonickým energiám. Je často neistý, rozrušený a zraniteľný. Býva z ničoho nič zrazu chorý a nevie, že ochorenie pochádza z tohto stavu.

V negatívnom stave, obzvlášť ak sa ešte pridruží stav vlašského orechu (pri veľkých životných zmenách, pozn. Stanka), sa človek ľahko stane obeťou silnejších duševných vplyvov, dostane sa do víru tzv. „osvietených majstrov“. V extrémnom prípade podľahne človek bez vlastnej vôle zdanlivo nutným zákonom a skupinovým rituálom a dostáva sa do nebezpečenstva, že úplne stratí osobnosť a tým premárni svoje jedinečné vývojové príležitosti.

Energia zemežlče pomáha znovu vybudovať kontakt s vlastnou vôľou, pozbierať energetické potenciály osobnosti a stabilizovať ich. Jeden senzitívny človek po užití zemežlče popísal pocit vyrovnávania pravej a ľavej polovice tela a zosilnenie, ktoré sa koncentruje v solárnej čakre (vôľa) a čakre štítnej žľazy (sebavyjadrenie).

V pozitívnom stave vie človek svoju veľkú ctnosť oddanosti a služby skutočne využiť. Môže slúžiť dobrej veci podľa vlastných zákonov, ale v deštruktívnych momentoch, dokáže povedať nie. Dokáže sa výborne integrovať do skupín, vie byť dokonalý spoluhráč, ale pritom sa nevzdáva svojej osobnosti. Tak zo seba z vlastnej vôle môže urobiť časom nástroj, ktorým bude prúdiť božia sila k požehnaniu väčších úloh.

Pacientom by pri teraputickom rozhovore malo byť jasné, že svojou obetavosťou a nekritickým plnením ich prianí druhým nepomáhajú, ale v skutočnosti ich brzdia a zastavujú príležitosti ich rastu. Proces učenia sa tým u oboch spomaľuje. Nenadarmo sa hovorí: „Lump dá viac ako má“.

Je zaujímavá, ako veľmi je negatívny stav aj „útekom do druhého“, aby sa človek vyhol vlastnému procesu dospievania, ktorého súčasťou je aj učiť sa rozlišovať a rozhodovať.

Ak je po dlhej chorobe oslabená vôľa niečo pre seba urobiť, zemežlč dodá vitalitu telu aj duchu.

Vymedzenie ovplyvniteľnosti v naladení na clematis, zemežlč, rožec a vlašský orech:
Clematis – ovplyvniteľný, pretože nemá záujem o prítomnosť, je myšlienkami úplne niekde inde
Zemežlč: ovplyvniteľný, pretože má príliš otvorený postoj a vlastná vôľa je slabo vyvinutá (príliš slabé hranice, pozn. Stanka)
Rožec: ovplyvniteľný, pretože nedôveruje vlastnému úsudku, intuícia nemôže preraziť
Vlašský orech: ovplyvniteľný v období premeny, pretože sa nové duchovné stanovisko ešte úplne nekonsolidovalo

KĽÚČOVÉ SYMPTÓMY
Slabosť vlastnej vôle, premrštené reakcia na priania druhých, jeho dobromyseľnosť je často využívaná, nedokáže povedať nie.

SYMPTÓMY V BLOKOVANOM STAVE
– človek sa nevie presadiť
– pasívny, so slabou vôľou, určovaný cudzím
– reaguje skôr na priania druhých ako na svoje vlastné
– okamžite cíti, čo od neho druhí očakávajú a potom nevie urobiť nič iné, len to čo sa od neho očakáva
– necháva sa chybne viesť prianím zapáčiť sa ostatným, v extrémnom prípade až do sebazapretia
– viac otrok ako vedomý pomocník
– je pod jarmom alebo pod korbáčom iných egoistických osobností – rodičia, partner, šéf
– ľahko sa nechá nahovoriť na niečo, čo vlastne ani nechce
– jeho ochota býva ľahko zneužitá
– pre druhých je často ako Popoluška alebo ako duševná rohožka
– má málo sebavedomia, necháva si nevedome diktovať od druhých, čo má robiť
– nevedomky preberá formulácie, gestá a mienku silnejších osobností
– ľahko unaviteľný, bledý, vyčerpaný
– nezastupuje svoje záujmy
– nebezpečenstvo zmeškania vlastnej životnej úlohy
– deti sa silno riadia pochvalou alebo trestom

POTENCIÁL V TRANSFORMOVANOM STAVE
– človek vie, kedy má povedať áno, a na správnom mieste vie povedať aj nie
– vie sa integrovať v skupinách, ale zachováva pritom dobre svoju identitu
– slúži nenútene a múdro podľa vlastných vnútorných cieľov
– vie zasvätiť život svojej skutočnej úlohe

DOPORUČENÉ POMOCNÉ PRAKTIKY
– opýtať sa pred každým rozhodnutím „Čo skutočne chcem?“ (no neviem, ak je oslabená vôľa a potlačený identita, môže byť odpoveďou „poslúchnuť“. Možno by som radšej nahradila otázkou „Ako to poslúži mne?“ „Čo z toho budem mať ja?“, pozn. Stanka)
– pri každej prosbe druhých sa opýtať „Aké sú jeho skutočné motívy?“ (no neviem, z podobných dôvodov by mohla byť odpoveď „Potrebuje ma, lebo je v úzkych.“ tiež by som nahradila otázkou „Čo mi za to poskytne on?“
– duchovne chrániť solar plexus, napríklad položiť okolo seba pás z bieleho svetla. Spona na páse je kruh s krížom a leží presne nad solar plexus.
– podnety k pozitívnemu programovaniu:
„Za svoj vývoj som zodpovedný ja sám“
„Svoju úlohu nájdem len v sebe“
„Rozlišujem jasnejšie a výraznejšie“
„Zachovávam svoju osobnosť a dbám na svoje potreby“

Zdroj: Scheffer, M.: Bachova květová terapie. Teorie a praxe. Pragma 1994
Preklad a úprava: Stanka Miková