Zásady ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady
  (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
  údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Stanislava Miková, IČ
  09955640 se sídlem v Mariánských Lázních (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Hroznatova 496/33, 35301 Mariánské Lázně
email: stanka.mikova@gmail.com
telefon: 730 164 422

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné
  fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo
  či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,
  identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více
  zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní
  nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které
  správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění
  smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  ! plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  ! oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro
  zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  ! Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu
  (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1
  písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých
  službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží
  nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  ! vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze
  smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány
  osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a
  adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro
  uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné
  smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  ! zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve
  smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  ! po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního
  vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních
  vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  ! po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely
  marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě
  souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  ! podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  ! podílející se na zajištění provozu služeb,
  ! zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo
  mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou
  poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI.
Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  ! právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  ! právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení
  zpracování dle čl. 18 GDPR.
  ! právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  ! právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  ! právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  ! právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu
  nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
  domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k
  zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních
  údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že
  jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu
  přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím
  internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s
  podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany
  osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle
  novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.